Museum Team

Natasha Mittal Saraf

Founder & Advisor

natashamittalsaraf@charteredhotels.com

Varun Saraf

Advisor

varunsaraf@charteredhotels.com

Roshan Mishra

Museum Director

roshanmishra@taragaonmuseum.com

Swaraj Chitrakar

Taragaon Next Manager

swarajchitrakar@taragaonmuseum.com